Warto przypomnieć, aby pójść dalej!

10 października 2022 w Sali Turkusowej PAN w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się  nietuzinkowe  Sympozjum Naukowe z okazji nadania doktoratu honoris causa Profesorowi Robertowi M. Malinie (University Texas w Austin, USA) przez AWF w Poznaniu, pt.:” „Dzieci i młodzież podmiotem naszego działania” (Children and Young People: The Focus of Our Activities).

Podczas wykładu wprowadzającego zatytułowanego: „Maturity-associated variation in youth sports:
Reality and efforts to accommodate”, Profesor Robert M. Malina przedstawił w pierwszej części swojego wystąpienia rys historycznych podstaw dzisiaj stosowanych metod oceny rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży oraz proces poznawania ich rzetelności pomiarowej. Podając przykłady wskazywał na niewłaściwie stosowanie wielu z nich. Wśród błędów wspomniał o braku zrozumienia – co oceniają i jaki jest cel; nieuwzględnienia w interpretacji wariancji i błędu pomiarowego; odmienności wyników w zależności od kraju czy kontynentu, gdzie przeprowadza się badania. Znamiennym stwierdzeniem było, że większość trenerów, nauczycieli, a często i badaczy nie rozumie procesu dojrzewania biologicznego – jego struktury oraz współzależności z innymi elementami poza fizycznymi, jak również, właściwego kontekstu interakcji pomiędzy rozwojem biologicznym – zachowaniem  a sprawnością (równie istotnymi elementami dojrzewania biologicznego). Podając przykłady wskazał, że wiele narzędzi ślepo wykorzystywanych wprowadza znaczący chaos informacyjny, którego konsekwencją jest błędna ocena mająca przełożenie na niewłaściwie prowadzony proces treningowy. Jednym z takich narzędzi jest jakże „modne” narzędzie do szacowania wieku maksymalnego tempa wzrastania (PHV).

Dlatego w najbliższym czasie będziemy uzupełniali informacje aby pomóc środowisku zdobyć wiedzę jak korzystać świadomie z poszczególnych narzędzi pomiarowych i unikać błędów mogących przekładać się na zdrowie i zakładany wynik sportowych podopiecznych.

Będzie to powiązane z doświadczeniami wypływającymi z prowadzonych przez Zakład Teorii Sportu i ABB projektu z Kotwicą Kórnik, Szkołą w Gąsawie, a ostatnio z Wielkopolskim ZPN i innymi organizacjami, mającym wspierać indywidualizację szkolenia w oparciu o identyfikacje osób wcześnie, późno i na czas dojrzewających, zmierzając do optymalizacji procesu treningowego dla każdego.

WZPN prekursorem w skali kraju w kwestii szkolenia. Związek wprowadza koncepcję bio-banding

Profesor Bert Little (University of Louisville, USA) w swoim wystąpieniu pokazał charakterystykę Profesora Maliny jako wybitnego naukowca posiadającego jeden z najwyższych wskaźników skuteczności publikacyjnej w jego obszarze przewyższającą ponad 6 krotnie większość naukowców. Wskazał na bardzo istotne zagadnienie spójności publikacyjnej oraz aplikacyjność metodologiczną. W drugiej części pokazał sylwetkę Profesora jako Mentora potrafiącego poprowadzić każdą zaangażowaną osobę do obranego celu, pomagając na różnych etapach rozwoju, pokazując swój przykład jako wzór do naśladowania oraz prześcignięcia.

Profesor  Manuel João Coelho e Silva (University of Coimbra, Portugalia) pokazał na przykładzie swoich badań sposób postrzegania procesu badawczego i możliwość stosowania różnych rodzajów badań w drodze do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wszystkie twierdzenia wspierał analizami oraz przykładami, które były publikowane w wielu ważnych dla środowiska czasopismach naukowych z pierwszego kwartyla. Był to również przykład potwierdzający treści wykładu Profesora Maliny.

Profesor Sean Cumming (University of Bath, Wielka Brytania) w swojej prezentacji pokazał jak ważne jest odnoszenie wydarzeń związanych z kontuzjami i urazami do indywidualnego tempa wzrastania
i dojrzewania. To połączenie dało niezbity dowód, że bez holistycznego postrzegania „kamieni milowych” zmian zachodzących w organizmie i ocena wyłącznie po rezultatach, a nie poprzez identyfikację
i poszukanie przyczyn, często prowadzi do błędnej diagnozy przekładającej się na niewłaściwy proces leczenia czy prewencji przed urazami i kontuzjami w sporcie oraz w życiu codziennym dzieci oraz młodzieży a następnie ich „dorosłych wersji”. Kontekst przedstawionych treści oparty był o liczne badania w tym względzie. Jesteśmy w trakcie analiz, które potwierdzają zasadność i na naszym polskim gruncie takiego podejścia, które wdrażamy.

Profesor Jan M. Konarski  (AWF Poznań) przedstawił krótko historię Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 Uniwersytetu Poznańskiego), odnosząc się do znaczenia budowania silnych Zespołów naukowych szczególnie międzynarodowych pozwalających na dyskusje i wymianę cennych doświadczeń oraz burzenie stagnacji naukowej środowiska. Dał m.in. przykład profesora Heliodora Święcickiego, który zanim przywrócił Poznaniowi i Polsce Uniwersytet, najpierw sam wielokrotnie podróżował, zdobywał wiedzę i doświadczenie, aby powołać do życia Uczelnię, w której AWF ma swoje korzenie. W części badawczej Prof. Konarski odniósł się do systemu szkolenia sportowego, w którym umieścił i uzasadnił potrzebę wpisania na trwałe koncepcji Bio-banding dla wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzież z rozróżnieniem ich odmienności oraz szerokiej wariancji wyników. System szkolenia bezpośrednio powinien się łączyć z szeroką znajomością biokulturowych podstaw biologicznych prawideł rozwoju zawartych w  słowach wzrastanie, dojrzewanie i rozwój. Hasła te mają bezpośrednie powiązanie z kształtowaniem całożyciowej postawy życiowej i samooceny pozwalającej lub utrudniającej osiąganie celów. Ilustrując słowa pokazał wyniki badań realizowanych w zespole międzynarodowym, które wykonane były przy współpracy z Profesorem Maliną i Jego Zespołem.

Po zakończonym Sympozjum odbyła się burzliwa dyskusja, która pozwoliła podsumować całość wydarzenia. Należy zaznaczyć, że podczas Sympozjum można było podjąć dyskusję z większością naukowców tworzących współczesną i w oryginalnym kształcie Koncepcję Bio-Banding.

Dla osób chcących zapoznać się z materiałem zamieszczamy link do kanału YouTube: Akademia BioB Sympozjum Profesora Roberta M. Maliny 10.10.2022r.